نرخ جریمه بلیط های چارتری

جریمه پرواز های کیش به شرح زیر می باشد.

شرح جریمه
از زمان صدور تا ۱۲ ظهر سه روز قبل پرواز ۳۰ درصد
از زمان صدور تا ۱۲ ظهر دو روز قبل پرواز ۴۰ درصد
از زمان صدور تا ۱۲ ظهر یک روز قبل پرواز ۶۰ درصد
تا ۸ ساعت قبل حرکت ۹۰ درصد
پس از آن ۱۰۰ درصد